Cách thức đổi Hành Hiệp Lệnh lấy lệnh bài Trang Bị

08/10/2016

  • Khi có đủ số lượng Hành Hiệp Lệnh tương ứng các bạn đến NPC Đổi Hành Hiệp Lênh ở Tương Dương Và Phượng Tường Trung Tâm!


Hành Hiệp Lệnh Đổi Vật Phẩm
Hành Hiệp Lệnh Nhận được Nộp tại NPC
Hành Hiệp Lệnh 
(300)
1 Lệnh Bài Kim Ô NPC Đổi Hành Hiệp Lênh
tại Phượng Tường Và Tương Dương Trung Tâm
Hành Hiệp Lệnh 
(2000)
1 Lệnh Bài Bạch Hổ
Hành Hiệp Lệnh 
(2000)
1 Ngựa Sư Tử
Hành Hiệp Lệnh 
(2000)
1 Ngựa Lạc Đà

Tham Gia Các Sự Kiện Sau để nhận Hành Hiệp Lệnh
Tính Năng Số Lượng
Boss Sát Thủ Random Tỉ lệ 60% Khi kết thúc boss
Kiếm Gia Mê Cung Vượt 1 Ải nhận 1 Hành Hiệp Lệnh
Vượt Ải Vượt tới ải 28 Nhận 2 Hành Hiệp Lệnh
Viêm Đế Bảo Tàng Kết Thúc Boss Cuối Mổi Thành viên nhận được 5 Hành Hiệp Lệnh
Liên Đấu Kết Thúc trận đấu chiến thằng nhận được 1 Hành Hiệp Lệnh
Mở rương các hoạt động Random tỉ lệ nhận được Hành Hiệp Lệnh
Đánh boss Hoàng Kim Kết Thúc Random nhận được Hành Hiệp Lệnh
Liên Đấu Trận Đầu Tiên Trong Ngày 2 Hành Hiệp Lệnh / 1 Ngày / 1 Nhân Vật
Phong Lăng Độ hoàn thành trận đầu tiên trong ngày 2 Hành Hiệp Lệnh / 1 Ngày / 1 Nhân Vật
Trong ngày lần đầu tiên Vượt Ải 2 Hành Hiệp Lệnh / 1 Ngày / 1 Nhân Vật
Trong ngày vượt ải Viêm Đế 2 Hành Hiệp Lệnh / 1 Ngày / 1 Nhân Vật
Trong ngày hoàn thành 10 lần nhiệm vụ Dã Tẩu 2 Hành Hiệp Lệnh / 1 Ngày / 1 Nhân Vật
- Ngoài ra khi tham gia các tính năng trên có cơ hội nhận thêm rất nhiều Hành Hiệp Lệnh từ 
Bos
Phong Lăng Độ => Giết Thủy Tặc Đại Đầu Lĩnh Nhận 2 Hành Hiệp /1 con
Đạt 5000 Q nhiệm vụ dã tẩu nhận ngay 3200 Cái Hành Hiệp Lệnh/1 nhân vật

Võ Lâm Truyền Kỳ Kính Bút.