Sự kiện trồng hạt giống cây

15/11/2016

 

ÁP DỤNG CHO SERVER HUYNH ĐỆ NHƯ SAU:

Thời gian & phạm vi

 

NPC Liên Quan

Tên NPC

Vị trí và chức năng

Đại Lão Sư

Chức năng

Bán Hạt giống cây trồng

Đổi vật phẩm từ Ngũ Hành Kỳ Thạch

Vị trí: Tương dương 191/202

 

 

 

Vật phẩm liên quan

Vật phẩm

Nguồn gốc và thuộc tính

Hạt giống Hoa Hồng

Mua tại Npc Long Nhi

giá : 20 vạn / 1 hạt giống

Thời gian trồng cây: 13h00 đến 16h00 và 18h30 đến 23h00

Hạt giống Cây Đa

Mua tại Npc Long Nhi

giá : 2 xu / 1 hạt giống

Thời gian trồng cây: 13h00 đến 16h00 và 18h30 đến 23h00

 

Phần thưởng thu hoạch Cây Đa

Ngũ hành kỳ thạch

Đồ Phổ Kim Ô

Đồ Phổ Bạch Hổ

Kim Ô lệnh

Bạch hổ Lệnh

Hành Hiệp Lệnh

Điểm kinh nghiệm 40.000.000

Điểm kinh nghiệm 50.000.000

Điểm kinh nghiệm 70.000.000

Điển kinh nghiệm 100.000.000

Và các phần thưởng khác ...

 

Phần thưởng thu hoạch Cây Hoa Hồng

 

 

Điểm kinh nghiệm 20.000.000

Điểm kinh nghiệm 40.000.000

Điểm kinh nghiệm 60.000.000

Điểm kinh nghiệm 100.000.000

Điểm kinh nghiệm 200.000.000

 

 

 

 

Võ Lâm Truyền Kỳ Kính Bút.